روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


معمای شماره 1

سفید شروع و در 3 حرکت مات می کند.

 Fe5 – Tf7

Tc5+ – T×c5

#Cb4

موضوعات سایت