معمای هفتگی
معمای شماره 1
معمای شماره 1
سفید شروع و در 3 حرکت مات می کند.
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


از پس پرده نگاه کن

از پس پرده نگاه کن

از پس پرده نگاه کن ...مثل شطرنج زمونه
هرکسی مثل یه مهره توی این بازی میمونه
یکی مثل ما پیاده ... یکی صد سال سواره ...
یه نفر خونه بدوشه ... یکی دوتا قلعه داره!! ...
یه طرف همه سیاهو ... یه طرف همه سفیدن ...
روبه روی هم یه عمره ... ما رو دارن بازی میدن ...
اونا که اول بازی توی خونه ی تو و من..
پیش پای اسب دشمن ... اون همه سرباز رو چیدن ...
ببین امروزم تو بازی میون شاهو وزیرن!! ...
هنوزم بدون حرکت پشت ما سنگر میگیرن ...
تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه ...
به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه ...
یادشون رفته که اون شاه که به صدمهره نمیباخت ...
تاج رو از سرش تو میدون ...
لشکر پیاده انداخت!! ...
اونکه مارو بازی میده ... اونیکه مهره رو چیده ...
اونکه نه شاهه نه سرباز، نه سیاهه ..نه سفیده ...
از پس پرده نگاه کن..

موضوعات سایت