معمای هفتگی
معمای شماره 1
معمای شماره 1
سفید شروع و در 3 حرکت مات می کند.
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


شطرنج
شطرنج
دل سفيد و مهره هاي من سياه
سر پر از انديشه و چشمم به راه
اسب پيغامي نمي‌آرد دگر
كو سواري نامه اي از سوي شاه 
ديده‌ سربازهايم اشكبار
بي وزير و آرزومند رفاه 
مهره از جايي به جايي برده ايم
دست تقدير است اين دل بي‌گناه
فيل غم ويراني از حد برده است
قلعه اي كو رخ به رخ آييم آه
موضوعات سایت