معمای هفتگی
معمای شماره 1
معمای شماره 1
سفید شروع و در 3 حرکت مات می کند.
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


شروع بازی سیسیلی

شروع بازی سیسیلی

شروع باز و بسته هست چه شیرین
سیسیلی نیمه باز  است و نمادین
سیسیلی بازی میدان جنگ نیست
سیسیلی بازی دلهای نسرین
سیسیلی پر از احساس و شعوره
نمیشی توی  بازی سست و غمگین
سیسیلی بازی عشاق شطرنج
به هر کی سیسیلی بازه آفرین

موضوعات سایت