معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


نحوه پیکار

نحوه پیکار

برو قلعه پسر جان تا توانی

وگرنه شب شود بی قلعه مانی

که قلعه دافع هر دشمنی هست

به قلعه هر که رفت آرام بنشست

تو آرایش بکن تا میتوانی

بدون گسترش در گل بمانی

تو قدر مهره ها را خوب بشناس

اگر باختی نگو لعنت بر این شانس

 اگر دیدی تو اسب سرکش هار

بزن بر فرقش با فیل بیکار

اگر داری وزیر بی بخاری

عوض کن با دو رخ گر مرد کاری

 اگر داری تو عقل وفهم شطرنج

حریفان مات کنی آسان و بی رنج