معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


زندگی شطرنجی

زندگی شطرنجی

زندگی شطرنج دنیا و دل است
قصه پر رنج صدها مشکل است
شاه دل کیش هوس ها می شود
پای اسب آرزوها در گل است
فیل بخت ما عجب کج می رود
در سر ما بس خیال باطل است
مهره های عمر من نیمش برفت
مهره های او تمامش کامل است
ما نسنجیده پی فرزین او
غافل از اینکه حریفی قابل است