معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


شطرنج زندگی

شطرنج زندگی

زندگی شطرنج است، عمر ما صفحه آن.
آدمی در این سو، روزگار در آن سو، هر دو بازیگر این شطرنجند.
مهره های روزگارهر کدام حادثه ای، مهره های آدمی قدرت چالش اوست.
هر کسی در بازی سهمی از پیروزی، سهمی از تجربه تلخ شکستی دارد.
خوش به حال آن کس که اگر کیش هم شد، نگذارد هرگز روح انسانی او
بشود مات فراروی فریب دنیا.
نگذارد هرگز و نگذارد هرگز.