معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


رئیس هیئت شهرستان آرادان


از پس پرده نگاه کن

از پس پرده نگاه کن

از پس پرده نگاه کن ...مثل شطرنج زمونه
هرکسی مثل یه مهره توی این بازی میمونه
یکی مثل ما پیاده ... یکی صد سال سواره ...
یه نفر خونه بدوشه ... یکی دوتا قلعه داره!! ...
یه طرف همه سیاهو ... یه طرف همه سفیدن ...
روبه روی هم یه عمره ... ما رو دارن بازی میدن ...
اونا که اول بازی توی خونه ی تو و من..
پیش پای اسب دشمن ... اون همه سرباز رو چیدن ...
ببین امروزم تو بازی میون شاهو وزیرن!! ...
هنوزم بدون حرکت پشت ما سنگر میگیرن ...
تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه ...
به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه ...
یادشون رفته که اون شاه که به صدمهره نمیباخت ...
تاج رو از سرش تو میدون ...
لشکر پیاده انداخت!! ...
اونکه مارو بازی میده ... اونیکه مهره رو چیده ...
اونکه نه شاهه نه سرباز، نه سیاهه ..نه سفیده ...
از پس پرده نگاه کن..

شطرنج
شطرنج
دل سفيد و مهره هاي من سياه
سر پر از انديشه و چشمم به راه
اسب پيغامي نمي‌آرد دگر
كو سواري نامه اي از سوي شاه 
ديده‌ سربازهايم اشكبار
بي وزير و آرزومند رفاه 
مهره از جايي به جايي برده ايم
دست تقدير است اين دل بي‌گناه
فيل غم ويراني از حد برده است
قلعه اي كو رخ به رخ آييم آه
شروع بازی سیسیلی

شروع بازی سیسیلی

شروع باز و بسته هست چه شیرین
سیسیلی نیمه باز  است و نمادین
سیسیلی بازی میدان جنگ نیست
سیسیلی بازی دلهای نسرین
سیسیلی پر از احساس و شعوره
نمیشی توی  بازی سست و غمگین
سیسیلی بازی عشاق شطرنج
به هر کی سیسیلی بازه آفرین

نحوه پیکار

نحوه پیکار

برو قلعه پسر جان تا توانی

وگرنه شب شود بی قلعه مانی

که قلعه دافع هر دشمنی هست

به قلعه هر که رفت آرام بنشست

تو آرایش بکن تا میتوانی

بدون گسترش در گل بمانی

تو قدر مهره ها را خوب بشناس

اگر باختی نگو لعنت بر این شانس

 اگر دیدی تو اسب سرکش هار

بزن بر فرقش با فیل بیکار

اگر داری وزیر بی بخاری

عوض کن با دو رخ گر مرد کاری

 اگر داری تو عقل وفهم شطرنج

حریفان مات کنی آسان و بی رنج

زندگی شطرنجی

زندگی شطرنجی

زندگی شطرنج دنیا و دل است
قصه پر رنج صدها مشکل است
شاه دل کیش هوس ها می شود
پای اسب آرزوها در گل است
فیل بخت ما عجب کج می رود
در سر ما بس خیال باطل است
مهره های عمر من نیمش برفت
مهره های او تمامش کامل است
ما نسنجیده پی فرزین او
غافل از اینکه حریفی قابل است

شطرنج زندگی

شطرنج زندگی

زندگی شطرنج است، عمر ما صفحه آن.
آدمی در این سو، روزگار در آن سو، هر دو بازیگر این شطرنجند.
مهره های روزگارهر کدام حادثه ای، مهره های آدمی قدرت چالش اوست.
هر کسی در بازی سهمی از پیروزی، سهمی از تجربه تلخ شکستی دارد.
خوش به حال آن کس که اگر کیش هم شد، نگذارد هرگز روح انسانی او
بشود مات فراروی فریب دنیا.
نگذارد هرگز و نگذارد هرگز.