معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


اردوی مهارتی شطرنج بازان مستعد

گالری عکس اردوی مهارتی شطرنج بازان مستعد در سمنان

اردوی مهارتی شطرنج بازان مستعد

اردوی مهارتی شطرنج بازان مستعد

اردوی مهارتی شطرنج بازان مستعد

اردوی مهارتی شطرنج بازان مستعد

اردوی مهارتی شطرنج بازان مستعد