معمای روزانه
روسای هیئت ها

رئیس هیئت استان سمنان


رئیس هیئت شهرستان سمنان


رئیس هیئت شهرستان مهدیشهر


رئیس هیئت شهرستان دامغان


رئیس هیئت شهرستان شاهرود


سرپرست شهرستان گرمسار


رئیس هیئت شهرستان آرادان


پیشنهادهایی برای والدین، مربیان، بازیکنان نونهال و نوجوان

شکست و پيروزي قسمتي از بازي است. درس هاي با ارزشي از يک بازي با هرنتيجه اي وجود دارد که کودکان مي توانند بياموزند.

بنابراين، اين بستگي به والدين و مربيان دارد تا به آنها براي يادگيري انگيزه داده و صحيح ترين کار را انجام دهند.

در اين جا پيشنهادهايي را براي والدين و مربيان بازيکنان نونهال و نوجوان دارم.

ادامه مطلب